EITEL_inst_2006_v03.jpg
New York

Tim Eitel

Center of Gravity

Past
Nov 17, 2006–Jan 20, 2007
New York — Tim Eitel, Center of Gravity, Nov 17, 2006–Jan 20, 2007