ROTHKO_inst_1978_v01 copy.jpg
New York

Mark Rothko

1958-59 Murals

Past
Oct 23–Dec 2, 1978
New York — Mark Rothko, 1958-59 Murals, Oct 23–Dec 2, 1978