ROTHKO_INST_1990_v02 copy.jpg
New York

Mark Rothko

Multiforms

Past
Jan 12–Feb 10, 1990
New York — Mark Rothko, Multiforms, Jan 12–Feb 10, 1990