SMITH_inst_1999_v05 copy2.jpg
New York

Kiki Smith

Of Her Nature

Past
Oct 29–Nov 27, 1999
New York — Kiki Smith, Of Her Nature, Oct 29–Nov 27, 1999