SMITH_inst_1995_v04 copy2.jpg
New York

Kiki Smith

New Work

Past
Sep 16–Oct 21, 1995
New York — Kiki Smith, New Work, Sep 16–Oct 21, 1995