SHAPIRO_inst_2007_v13.jpg
New York

Joel Shapiro

New Sculpture

Past
Nov 2, 2007–Jan 19, 2008
New York — Joel Shapiro, New Sculpture, Nov 2, 2007–Jan 19, 2008