SHAPIRO_inst_2003_v02.jpg
New York

Joel Shapiro

Recent Sculpture

Past
May 2–Jul 31, 2003
New York — Joel Shapiro, Recent Sculpture, May 2–Jul 31, 2003