NOGUCHI_inst_1986_v1 copy.jpg
New York

Isamu Noguchi

Seven Stones

Past
Mar 28–Apr 26, 1986
New York — Isamu Noguchi, Seven Stones, Mar 28–Apr 26, 1986