NOGUCHI_inst_1983_v3 copy.jpg
New York

Isamu Noguchi

New Sculpture

Past
May 6–Jun 17, 1983
New York — Isamu Noguchi, New Sculpture, May 6–Jun 17, 1983