NOGUCHI_inst_1980_v02 copy.jpg
New York

Isamu Noguchi

75th Birthday Exhibition

Past
Feb 16–Mar 15, 1980
New York — Isamu Noguchi, 75th Birthday Exhibition, Feb 16–Mar 15, 1980