TROVA_inst_1965_v01.jpg
New York

Ernest Trova

Falling Man Sculpture

Past
Feb 2–Feb 27, 1965
New York — Ernest Trova, Falling Man Sculpture, Feb 2–Feb 27, 1965