KATZ_inst_2001_v03.jpg
New York

Alex Katz

Large Paintings

Past
Oct 17–Nov 10, 2001
New York — Alex Katz, Large Paintings, Oct 17–Nov 10, 2001