Pace Galleries

Taipei Dangdai

Qiu Xiaofei Roundabouts, 2018. Acrylic on linen, coloured cotton cloth, 200 cm × 200 cm (78-3/4" × 78-3/4").

Qiu Xiaofei Roundabouts, 2018. Acrylic on linen, coloured cotton cloth, 200 cm × 200 cm (78-3/4" × 78-3/4").
View More